Kort om dankortsagen 

Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) klagede i 2010 til Konkurrencestyrelsen over Nets gebyrer for brug af Dankort på internettet. Klagen førte til, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbød Nets at nedsætte sine gebyrer, så der ikke længere anvendtes urimelige priser og avancer i strid med betalingstjenestelovens § 79. Da dette påbud ikke blev fulgt, påbød KFST Nets at nedsætte gebyret til 1,20 kr.

Nets klagede over afgørelserne til Konkurrenceankenævnet, som stadfæstede begge afgørelser.

Nets ændrede herefter sine priser i overensstemmelse med det påbud, Nets havde fået, men anlagde samtidig sag mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med påstand om, at Konkurrenceankenævnets kendelse ophæves, og at sagerne hjemvises til fornyet behandling ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Nets fik ikke medhold i Landsretten og ankede herefter sagen til Højesteret.

Jura 436

 

Kort om gruppesøgsmålet

En række virksomheder, der driver handel online, og som ikke har overvæltet gebyrer for Dankortbetalinger på kunderne, gik sammen og oprettede en forening med navnet FDIH Dankortsag.

Foreningen anlagde et gruppesøgsmål mod Nets med det formål, at online sælgere, der har betalt gebyrer til Nets for dankorttransaktioner i perioden fra den 1. januar 2008 til 15. juli 2013, og som ikke har overvæltet gebyrerne på kunderne, kan få det for meget betalte tilbage. Se en redegørelse for påstandene i sagen i ”Åbningsunderretningen”.

Gruppesøgsmålet  afventer, at retssagen mellem Nets og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bliver afgjort af Højesteret, fordi gruppesøgsmålet ikke kan afgøres, før retten har taget stilling til, om Nets gebyrer har været for høje.

Det er ikke længere muligt for andre virksomheder at tilslutte sig gruppesøgsmålet.

 

Sagens historik

17. februar 2021
Landsretten frifinder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for Nets krav. Dvs. at Konkurrencestyrelsens påbud ikke er blevet underkendt.

Oktober 2015
Retten godkender gruppesøgsmålet og Foreningen for Dankortsag udpeges som grupperepræsentant.

December 2014
Afslag på fri proces fra procesbevillingsnævnet

November 2014
FDIH godkendt til biintervention i hovedsagen

Juni 2014
Stævningen af Nets sendt til Retten i Glostrup samt ansøgning om friproces afsendt til Civilstyrelsen

Februar 2014
Foreningen for dankortsag blev stiftet

11. december 2013
Konkurrenceankenævnet stadfæster, at Konkurrencestyrelsens påbud til Nets om lavere Dankortgebyrer er rigtig, og gebyrerne derfor ikke må overstige 1,20 kr. i gennemsnit.

16. juli 2013
Nets sænker priserne for at imødekomme Konkurrenceankenævnets afgørelse. Ad valorem gebyret (0,1%) der udgør ca 1/3 af gebyrerne er fjernet permanent.

25. juni 2013
Konkurrenceankenævnet afgør Nets’ anke i favør af Konkurrencestyrelsen og FDIH, der er biintervenient i ankesagen

27. maj 2013
Konkurrenceankenævnet behandler Nets’ klage over afgørelse fra november 2012

23. maj 2013 
Styrelsen afgør, at Nets’ gebyrer fortsat er forhøje, og de skal nedsættes til i gns 1,20 pr. betaling.

Februar 2013  
FDIH klager over nye gebyrer til Konkurrencestyrelsen og beder styrelsen vurdere gebyrerne ud fra kendelsen i november 2012

31. januar 2013
Nets ændrer gebyrspænd

Januar 2013
FDIH og Nets forhandler, men kan ikke blive enige

December 2012
Nets anker styrelsens afgørelse - men får afslag på, at anken har opsættende virkning i f t nye priser

30. november 2012  
Konkurrencestyrelsen giver FDIH medhold og pålægger Nets og FDIH at forhandle nye gebyrer inden 31/-1-2013

10. maj 2010  
FDIH indgiver klage til Konkurrencestyrelsen over PBS’ (nu Nets’) Dankortgebyrer ved betaling på internettet